Албаны сургалт

Баримт бичгийн стандарт, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, архивт баримт хүлээлгэн өгөх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр сургалт явуулав.

DSC_0645 (1)

DSC_0647