Албаны сургалт

2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр “Нэгдмэл дэлхий” төрийн бус байгууллагын тэргүүн, хилийн цэргийн бэлтгэл дэд хурандаа Д.Гончигдорж багш Илтгэх урлагт суралцах, хөгжүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, алба хаагчийн ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, албан үүрэгтээ хандах хандлагыг нэмэгдүүлэх, ШШГБ-ын албан хаагчийн манлайлал, хувь хүний манлайлах ур чадвар, цагийн менежмент, ажлын цагийг бүтээлчээр ашиглах, түүнд төлөвлөлт хийх, багаар ажиллах зарчим, гэр бүлийн харилцаа, ёс зүй, гэр бүлийг төлөвшүүлэх хүчин зүйлүүд, албан хаагчдын харьцааны менежмент сэдвээр сургалт явууллаа.