Албаны сургалт

Тус ангийн алба хаагчдад 2019 оны 02 дугаар  сарын 26-ны өдөр ХСИС-ийн ШШГС-ийн Шийдвэр гүйцэтгэлийн тэнхимийн багш, ахлах дэслэгч Ц.Баяртбаатар “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлал танилцуулга, нэмэлт өөрчлөлт” сэдвээр, Харуул хамгаалалтын тэнхимийн багш, ахмад Э.Өнөболд “Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны чиг хандлага” сэдвээр Нийгмийн ажлын тэнхимийн багш, ахмад Б.Мөнхбаатар “Сэтгэл зүй бэлтгэл” сэдвээр сургалт явууллаа