Албаны сургалт

Ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнд 2018.01.29-ны өдөр Хорих ангид онцгой нөхцөл байдал үүссэн үеийн ажиллагаа сэдвээр төлөөлөгч ахмад Р.Ууганбаяр албаны сургалт зохион байгууллаа

Uu_o

Tap an item to get more information or tap the click this here now search field.