Байгууллагын түүхэн замнал

Авдарант дахь онцгой дэглэмтэй Хорих 403 дугаар ангийг 2007 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр Дархан-Уул аймагт нүүлгэн шилжүүлж ирсэнээр тус хорих ангийн  үйл  ажиллагаа  эхэлсэн  юм.

Засгийн газрын 2007 оны 08 дугаар сарын 01–ний өдрийн 188 дугаар тогтоолоор онцгой дэглэмтэй хорих анги
2009 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 312 дугаар тогтоолоор чанга  дэглэмтэй  хорих анги
2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 204 дугаар тогтоолоор 435 дугаар хаалттай хорих анги болон өөрчлөгдсөн.