Бичгийн соёл, албан бичгийн найруулга сэдвээр албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

IMG_0001

IMG_0006 2016 онд албан хаагчдын дунд “Албаны сургалт явуулах” тухай ангийн даргын 2016.01.27-ны өдрийн Б/08 тушаал гаргаж албаны сургалтын төлөвлөгөө батлагдаж, сургалтыг 2016.02.01-ны өдөр “Бичгийн соёл, албан бичгийн найруулга” сэдвээр Дархан-Уул аймаг дахь Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Монгол хэлний багш Б.Энхтуяагаар сургалт зохион байгууллаа.

Ausbildung und professionalisierung von lehrkrften mobile elektronische gerte werfe mal einen Blick auf diese Seite hausarbeit schreiben in der umweltbildung und bildung fr nachhaltige entwicklung.