Захиргааны ерөнхий хуулиар Дархан-уул аймгийн Хууль зүйн хэлтэстэй хамтран сургалт зохион байгууллаа

Захиргааны ерөнхий хуулиар албан хаагчдад 2016.05.27-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Л.Алтанчимэгээр сургалт зохион байгууллаа

DSCF4360

From there you can share your page with others scan facts here or embed it in your class blog or website.