Зорилго, зорилт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь 2020 онд

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭШСЭН, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ, АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ САЙЖРУУЛАХ” зорилт  дэвшүүлсэн.

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

– Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгон шинэчлэн баталж, мөрдүүлэх

– Мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлж, хөгжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

– “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг эрчимжүүлэх, бодит үр дүнд хүргэн дүгнэх

Тус хорих анги 2020 онд “МЭДЛЭГ УР ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЖ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГАА САЙЖРУУЛАХ” зорилт дэвшүүлсэн:

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

– Алба хаагчдын ажилдаа хандах хандлага, үр бүтээмжийг нэмэгдүүлэх

– Алба хаагчдын мэдлэг, сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах

– Ажлын байрны сахилга хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх

– Алба хаагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулах