Зорилго, зорилт

Ангийн зорилго:

Хоригдлуудад нийгмийн үүрэг хариуцлагыг ухамсарлуулж, тэднийг ажлын байраар хангаж, хоригдлын гэм хорын төлбөр барагдуулалтыг нэмэгдүүлэх мөн холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад оршино.

Ангийн  зорилт:

Хоригдлын дундаас орголт болон бусад гэмт хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах

Хоригдлуудын дунд явуулж буй нийгэмшүүлэх ажлыг орчин үеийн нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулах
Хоригдлын дунд явуулах ерөнхий боловсролын болон мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг явуулж, хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэн улс орны бүтээн байгуулалтанд хорих байгууллагын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх

435 дугаар хорих ангийн материаллаг бааз суурийг бэхжүүлэх, албан хаагчдын мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх, ажиллаж амьдрах орчин нөхцөл нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх

Ангийн эдийн засаг, санхүү, үйлдвэрлэлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, хорих ангийн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, дотоодын үйлдвэрлэлээр өөрийн хэрэгцээг хангах зэргээр дотоод орлогыг нэмэгдүүлэх