“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал” сэдвээр албаны сургалт явууллаа

Тус хорих ангийн алба хаагчдад “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал” “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний уялдаа эрх зүйн зохицуулалт” сэдвээр 2020.01.07-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Н.Нарангэрэл албаны сургалт явууллаа.