Сул орон тоо

Харуул хамгаалалт гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга
Төлөөлөгч
Ерөнхий жижүүр
Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан
Сувилагч
Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч