Сул орон тоо

Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч 1
Хамгаалалтын ажилтан 2