Сургалт зохион байгууллаа

Засгийн газрын 2013 оны 37 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу албан хаагчдаас монгол кирил бичгийн төвшин тогтоох шалгалт авч зохих түвшиний сургалтыг Хүмүүнлэгийн ухааны Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургуулийн Монгол хэлний багш Б.Энхтуяагаар 2015 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр, 2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Кирил бичигт олон хувилбараар бичигдэж буй монгол үгсийн бичлэгийг оноон тогтсон жагсаалт, монгол хэлний зөв бичих дүрэм, албан бичгийн найруулга зүй, монгол бичгийн сургалтыг явууллаа.

Every time you want hop over to this company to digitize a teaching task ask yourself the following questions what are the added advantages of integrating technology in this task.