Төрийн албаны /шинэчилсэн найруулга/ хууль

Төрийн албаны /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд
2018.10.24-ний өдөр сургалт, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахмад Ч.Мөнхтуяа
2018.10.31-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль эрх, зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Г.Энхсайхан
2018.11.05, 2018.11.07-2018.11.09-ны өдрүүдэд харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн, дэд дарга, хошууч Г.Энхболд сургалт, семинар явуулсан.
20181031_102536

20181031_102527