Харуул хамгаалалтын албаны зөвлөгөөн

Харуул хамгаалалтын албаны зөвлөгөөнийг 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулж алдаа дутагдал, ололт амжилтаа ярилцан дүгнэлт хийж, цаашдын ажлын зорилтоо тодорхойлсон.