ХАСХОМ-ын сургалт

Авлигатай тэмцэх газраас Дархан-Уул аймгийн Хууль зүйн хэлтэстэй хамтарч Дархан-Уул аймгийн ХАСХОМ бүртгэх хүлээн авах эрх бүхий албан тушаалтнуудын дунд 2016.11.17-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтанд тус ангийн дотоод ажлын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа М.Энхболд хамрагдлаа.

20161117_143503

20161117_141029

20161117_143427

Morningness-eveningness, habitual sleep-wake variables and hausarbeit fazit schreiben cortisol level.