Хепатитын В вирусийн дархлаажуулалтын вакцин

Эрүүл мэндийн сайдын 2016.09.22-ны өдрийн А/54 дугаар тушаалаар Хууль сахиулах байгууллагын бүрэлдэхүүнийг Хепатитын В вирусийн дархлаажуулалтын вакцинд хамруулах үүрэг өгсөн.
Энэ ажлыг зохион байгуулахаар Дархан-Уул аймаг дахь Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран ажиллаж Хепатитын В вирусаас урьдчилан сэргийлэх вакцины эхний тунгаар 2016.10.11-ний өдөр, хоёрдугаар тунгаар 2016.11.23-ны өдөр тус хорих ангийн 56 хаагчийг хамруулж дархлаажууллаа.

20161123_092201

What did you online homework help think was accomplished by the small group activity we did today.