Хууль зүйн сайдын тушаал

Албадан ажил хийлгэх ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг гүйцэтгэхэд хяналт тавих журам

Хорих байрны дотоод журам

Гадаадын их, дээд сургуульд суралцагчдыг сонгон шалгаруулах, суралцуулах журам

Жишиг норматив тогтоох тухай

Өртэй эдгээдийн бүртгэл хөтлөх журам

Сахилгын байр, тусгаарлах тасалгааны нөхцөл журам

Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасах ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих журам

Үнэ хямдруулан худалдан борлуулах журам

ШШГБ-ын алба хаагчийн дүрэмт хувцас, чимэг хэрэгслэлийг хураан авах тооцоо хийх журам

Хорих ангийн дотоод журам

Хорих ангийн Харуул хамгаалалтын журам

Хорих ял нь шүүхийн шийтгэх тогтоолоор хойшлогдсон ялтанд хяналт тавих журам

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын шагнал олгох журам

Цагдан хоригдсон этгээдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам

Шийдвэр гүйцэтгэгчид урамшуулал олгох журам

ШШГБ-ын алба хаагчийн дүрэмт хувцас, чимэг хэрэгслэлийг хураан авах тооцоо хийх журам

Хорих байгууллагын алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах аюулгүйн тойрог тогтоох журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтан тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны сахилгын дүрэм

Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа олгох заавар

Ялаас чөлөөлөх өвчний жагсаалт, хүнд өвчтэй ялтанд эмнэлгийн бусад байгууллагын туслалцаа үзүүлэх журам
Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх хадгалах журам