Хүний эрхийн үндэсний комисс

Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн П.Оюунчимэг, комиссын ахлах мэргэжилтэн Л.Дүгэрсүрэн, Хүний эрхийн үндэсний комиссын Дархан-Уул аймаг дах шинжээч Э.Болортуяа нар 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр тус хорих анги дээр ирж Хүний эрхийг хангах чиглэлээр хийгдэж байгаа ажилтай танилцан шалгалт хийсэн.