Үр дүнгийн гэрээ дүгнэлээ

Алба хаагчдын 2017 оны үр дүнгийн гэрээг Даргын зөвлөлийн гишүүд 2017.12.04.-ний өдөр дүгнэхэд 18 алба хаагч А үнэлгээтэй, 50 алба хаагч В үнэлгээтэй, 4 алба хаагч С үнэлгээтэй дүгнэгдлээ.
Үр дүнгийн гэрээг А, В үнэлгээтэй дүгнүүлсэн алба хаагчдыг ангийн даргын тушаалаар үндсэн цалингийн хувиар шагнаж урамшууллаа.
20171204_115247

20171204_102206

20171204_105353

Leave a Reply

Your email address will not be published.