“Сахилга бат-Сайны эхлэл” сэдэвт 1 сарын хугацаатай аян зохион байгуулав.

Алба хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүй, ажил хэргийн мэдлэг, харилцааны ур  чадварыг дээшлүүлэх, хамт олны уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор ангийн сахилга ёс зүйн салбар хорооноос “Сахилга бат-Сайны эхлэл” сэдэвт 1 сарын хугацаатай аян зохион явуулсан. Алба хаагчдын цайны газарт талархлын самбар байршуулан бие биедээ урамын үгс хайрлах, тухайн өдөр хамгийн сахилга баттай 3 алба хаагчдад урамшууллын карт олгох зэрэг ажлуудыг үр дүнтэй зохион байгуулсан.

Back to top button