• Албаны сургалт

  Албаны сургалт

  Хар тамхи, мансууруулах бодис түүний хор уршиг, сөрөг нөлөө, албан хаагчийн өөрийн үнэмж, сахилга ха...

 • Албаны сургалт

  Албаны сургалт

  Баримт бичгийн стандарт, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, архивт баримт хүлээлгэн өгөх сэдвээр ...

 • Албаны сургалт

  Албаны сургалт

  Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, нийгмийн да...

 • Албаны сургалт

  Албаны сургалт

  Цэргийн алба хаагчийн хоорондын харилцаа, цэргийн сахилгын дүрэм,цэргийн байр зүйн зураг, түүнтэй аж...

 • Сул орон тоо

  Ахлах төлөөлөгч Тооцооны нягтлан бодогч Хамгаалалтын ажилтан ...

Мэдээ, мэдээлэл